Korning

Basses korning 2011-04-03 Lindesbergs BK, Basses resultat är de gröna rutorna med fetare text –

Domare: Leif Hjälm och Kent Andersson - Gk med 456 p och gk exteriör samma dag

Nyckel Mentaltest fastställd 2010-01-01

Syfte / Koeff

1

2

3

4

5

Samarbete/Lek

Föremål/Förare

2

Visar inget eller kortvarigt intresse för föremålet.

Leker själv, kommer inte tillbaka inom tidsramen. 4

Leker själv, kommer efter upprepade upp-maningar från föraren. 6

Leker själv- men kommer tillbaka efter enstaka uppmaning. 8

Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek.

10

Samarbete/Lek

Föremål/TL

4

Visar inget eller kortvarigt intresse för föremålet

Leker själv, kommer inte tillbaka inom tidsramen 8

Leker själv, kommer efter upprepade upp-maningar från föraren. 12

leker själv- men kommer tillbaka efter enstaka uppmaning 16

Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek.

20

Gripa;

Ta tag 5 m.

3

Griper ej/nosar på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet 6

Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar. 9

Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning.

12

Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet 15

Ta tag 40 m.

3

 

6

9

12

15

Gripa;

Hålla i 5 m.

3

Griper ej.

 

 

 

Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen. 6

Tuggar eller byter tag upprepade gånger. 9

Tuggar/byter tag vid något tillfälle

12

Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls. 15

Hålla i 40 m.

4

 

8

12

16

20

Gripa;

Slita, dra 5 m.

2

Håller ej. Alt. Kliver ur under passivitet och återgår ej.

Håller, men drar inte emot alt. kliver ur under passivitet och återgår efter ny bjudning.

4

Växlar mellan att hålla och dra emot.

 

 

6

Drar emot tills testledaren släpper. Kan rycka vid något tillfälle.

 

8

Rycker, drar emot - även under den passiva delen - till testledaren släpper.

10

Slita/dra 40 m.

2

 

4

6

8

10

Förföljande

2

Startar inte eller når inte in i banan.

Startar men avbryter. 4

Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända 6

Startar tveksamt, eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand, fullföljer. 8

Startar med hög fart - målinriktad.

10

Förföljande;

Gripande

3

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.

Griper inte, nosar på föremålet. 6

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. 9

Griper direkt, släpper. 12

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

15

Uthållighet

6

Framme, direkt tillbaka alt. Går ej fram

Framme jobbar mindre än 30 sekunder 12

Jobbar i 30 sekunder 18

Jobbar i 60 sekunder 24

Jobbar i 90 sekunder, hämtas av föraren

30

Social självsäkerhet

10

Ängslig/socialt osäker/går ej att hantera.

Visar social osäkerhet i flera situationer 20

Visar social osäkerhet i enstaka situationer.

30

Visar otrivsel/något undvikande i någon situation. 40

Är socialt säker i alla situationer. 50

Social nyfikenhet

8

Undviker, skygg

Överdrivet nyfiken, påträngande 16

Neutral, låter sig klappas 24

Besvarar när figurant bjuder

32

Normalt nyfiken när anledning finns 40

Socialt samspel

8

Svarar ej på lekinviter

Svarar svagt på lek & lekinviter – k an avbryta 16

Svarar snabbt på lek & lekinviter, svår att bryta 24

Svarar på lek & lekinviter 32

Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter 40

Handlings-förmåga

10

Försöker inte lösa problemen.

Försöker endast kortvarigt eller med liten aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer. 20

Löser uppgifter i de flesta situationer. 30

Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer.

40

Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer. 50

Anpassnings- förmåga

10

Anpassar med låg intensitet i de flesta testsituationer

 

Anpassar med hög intensitet i de flesta testsituationer 20

Anpassar med låg intensitet i några testsituationer 30

Anpassar med hög intensitet i några testsituationer 40

Anpassar intensiteten i testsituationerna. (Någon mindre, hög eller låg avvikelse kan förekomma)

50

Koncentration

10

Låg grad av koncentration i de flesta situationer. (kan utföra ovidkommande handlingar)

Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer. (Kan utföra ovidkom. handling) 20

Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2)

30

Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2) 40

Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer. 50

Avreaktion

10

Kan ej avreagera alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig

Tar lång tid för avreaktion i flera situationer 20

Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer – alt lång tid i en enstaka situation 30

Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer 40

Avreagerar snabbt i alla situationer

50

Minnesbilder

5

Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden

Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden 10

Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden 15

Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden. 20

Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden.

25

Rädsla

4

Flyr i de flesta testsituationer alt. blir passiv.

Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll.

8

Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver 12

Står emot, undanmanöver eller ngn intensitetssänkning 16

Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla 20

Aggressivitet

3

Visar kvarstående aggression

Visar stor aggression 6

Visar ingen aggression

/visar kortvariga aggressionsyttringar 9

Visar liten aggression

12

Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet 15

Nyfikenhet

8

Går inte fram

Lång tid med hjälp för att gå fram 16

Går fram med hjälp

24

Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning 32

Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer 40

Skott

Avviker från platsen

Undvikande reaktioner alt låsningar, kvar på platsen

Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan.

Kontroll vid flera skott

Ingen reaktion, kontroll första skottet